Vadovų 360° grįžtamojo ryšio tyrimas

Kas yra vadovų 360° tyrimas?

Remiantis įvairiomis vadybos ekspertų įžvalgomis, vienas iš svarbiausių dalykų vadovui – gebėti suvokti savo veiklos įvairiapusiškumą. Nesvarbu, kokio lygmens vadovas būtų, jis turi gebėti suvokti verslo aplinką, vidinę organizacijos struktūrą, ryšius joje bei padėti savo darbuotojams tobulėti.

Paprastai vadovo veikla yra orientuota į kelias kryptis: darbą su aukštesnio lygio vadovais, kolegomis, klientais ir sau pavaldžiais darbuotojais. Kiekvienoje šių krypčių yra svarbūs tam tikri įgūdžiai ir gebėjimai, kuriuos išskyrėme, remiantis Forbes, Delloite atliktais tyrimais:

 • Vadovo asmeniniai įgūdžiai padeda veikti visomis kryptimis. Tai gebėjimas suvokti, kaip jo veikla veikia visą organizaciją, gebėjimas suvokti savo emocijas ir įprastus veikimo būdus, elgesys stresinėse situacijose bei moralinės, etinės nuostatos.
 • Vadovo bendravime su aukštesnio lygio vadovais svarbu gebėti suvokti organizacijos strategiją, tikslus, juos perteikti savo darbuotojams, gebėti atstovėti savo interesus, jei to reikalauja situacija.
 • Santykyje su to paties lygmens darbuotojais svarbu megzti ir palaikyti ryšius, gebėti pamatyti, kuriose situacijose dėl bendros naudos reikia atsisakyti savos. Svarbūs konfliktų sprendimo, derybų įgūdžiai.
 • Santykyje su klientais vadovas turi gebėti ieškoti naujų galimybių, potencialo, palaikyti aukštus klientų aptarnavimo standartus.
 • Sau pavaldiems darbuotojams vadovas pirmiausia turi padėti tobulėti, augti, formuoti karjeros kelią, užtikrinti priemones, resursus darbuotojų motyvacijai palaikyti.

Koks yra tyrimo tikslas?

Pagrindinis apklausos tikslas – gauti informacijos tikslingesniam ugdymosi ir tobulėjimo procesui.

 • Sudaro galimybes palyginti savęs, kolegų, pavaldinių ir tiesioginio vadovo vertinimo rezultatus;
 • Išryškina neatskleistas vadovų stiprybes ir tobulintinas sritis;
 • Pateikia bendras įmonės vadovų vertinimo tendencijas, kurios leidžia efektyviau sudaryti kompetencijų ugdymo planus;
 • Periodiškai kartojant, sudaro sąlygas stebėti vadovų vertinimo pokytį.

Nors, veikiant visomis kryptimis, reikalinga atsižvelgti į skirtingus prioritetus, poreikius, situacijas – visose jose vadovui būtina turėti stiprias kompetencijas šiose srityse:

 • Strateginis mąstymas;
 • Darbo organizavimas;
 • Bendravimas;
 • Lyderystė;
 • Savęs ugdymas;
 • Komandos vystymas ir formavimas;
 • Bendradarbiavimas tarp komandųdepartamentų/skyrių.

Tuo pačiu, 360⁰ grįžtamojo ryšio apklausos metodika leidžia susirinkti įvairiapusišką grįžtamąjį ryšį iš:

 • Aukštesnio lygio vadovų;
 • Kolegų;
 • Sau pavaldžių darbuotojų;
 • Kai kuriais atvejais – iš klientų.

Tyrimui reikšmingas yra kiekvieno vadovo savęs įsivertinimas, kadangi jis yra lyginamas su kitų grupių vertinimais. Tokiu būdu išryškėja neatskleistos stiprybės ir nežinomos tobulintinos sritys.

Rezultatai 

 • Po tyrimo suformuojama bendra ataskaita, kurioje pateikti visų vadovų apibendrinti rezultatai – tai leidžia įmonei suprasti, kur yra bendros visų vadovų tobulintinos ir stipriosios pusės.
 • Bendri tyrimo rezultatai pristatomi gyvai ar online tyrime dalyvavusiems vadovams.
 • Kiekvienas tyrime dalyvaujantis vadovas gauna individualią ataskaitą, kurioje skirtingais pjūviais pateikiami asmeniniai rezultatai, jų palyginimas su kitomis grupėmis, aukščiausios ir žemiausios reikšmės.
 • Vadovai sudaro asmeninius veiksmų planus, išskirdami 2-3 pagrindines tobulinimosi kryptis metams.
 • Vienos įmonės pasirenka asmeninio vadovų koučingo ir konsultavimo sprendimą, kitos – veiksmų planus suformuoja be konsultanto pagalbos.
 • Kryptingai siekiant tobulinti lyderystės įgūdžius, organizuojami praktiniai seminarai, kurio programos orientuotos ir fokusuojamos į organizacijos specifiką, vadovų iššūkius ir tyrimo rezultatus.
 • Įprastai tyrimas yra kartojamas kiekvienais metais, sekant pokytį ir įsivertinant priimtų sprendimų efektyvumą.

Norėdami sužinoti daugiau susisiekite:
+370 5 263 6868
vilnius@mercuri.lt